Skip to main content

Συμμετοχή στο έργο Cyber-MAR

Δυναμική η ελληνική συμμετοχή στο νέο Ευρωπαϊκό έργο CyberMAR για την κυβερνοασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές

Ο ναυτιλιακός τομέας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς τομείς για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σε εθνικό επίπεδο και παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο τομέας της ναυτιλίας συνεισφέρει  περισσότερα από 13,4 δις εκατ. Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 6,0% του ΑΕΠ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι θαλάσσιοι λιμένες αποτελούν ζωτικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς το 74% των αγαθών που εξάγονται ή εισάγονται στο Ευρωπαϊκό έδαφος μεταφέρονται μέσω αυτών.

Παράλληλα, η αλματώδης ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών συστημάτων αυξάνει τις πιθανότητες για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα παροχής πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας. Τα συστήματα αυτά, είτε επί πλοίων είτε σε λιμένες, είναι πολυάριθμα, κατασκευασμένα με τυποποιημένα στοιχεία διαθέσιμα στην αγορά και σε πολλές περιπτώσεις διασυνδεδεμένα και σχεδιασμένα χωρίς να έχει εκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος και οι πιθανές επιπτώσεις  μιας κυβερνοεπίθεσης, ο οποίος συνεχώς ελλοχεύει και συνεχώς αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων κυβερνοεπιθέσεων ενθαρρύνεται από τις αρμόδιες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προετοιμασίας και ετοιμότητας σε κυβερνοεπιθέσεις σε φορείς που τοποθετούνται στο ευρύτερο οικοσύστημα των θαλάσσιων μεταφορών.

Το έργο Cyber-MAR, το οποίο συ-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας (Horizon) 2020, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το Σεπτέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει συνολικά 36 μήνες. Το Cyber-MAR αποτελεί μία προσπάθεια προώθησης της ασφάλειας της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας στον κυβερνοχώρο, μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου περιβάλλοντος προσομοίωσης κινδύνου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι εφαρμόσιμο και σε άλλους υποτομείς των συστημάτων μεταφορών. Το περιβάλλον αυτό, αφορά στη δημιουργία μίας καινοτόμου πλατφόρμας, η οποία εκτός από τον εκπαιδευτικό της ρόλο (μέσω στοχευμένων σεναρίων και πρακτικών) αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων για την κυβερνοασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές. Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των της κυβερνοασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και τη απρόσκοπτη διεπαφή της με άλλα μέσα μεταφοράς (χερσαία και μη).

Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πόρτο Χέλι. Μέσω της πρώτης αυτής συνάντησης, θα σηματοδοτηθεί η έναρξη του έργου και θα τεθούν οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές από κάθε μέλος της κοινοπραξίας για την επιτυχή διεξαγωγή του.

Στην κοινοπραξία του Cyber-MAR από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν τέσσερις φορείς: Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., PEARL Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε. 

Το ΕΠΙΣΕΥ (http://i-sense.iccs.gr) είναι ο συντονιστής του έργου Cyber-MAR και προΐσταται  των εργασιών του, έχοντας οριζόντια συμμετοχή σε όλες τις ομάδες εργασίας και διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο εργασίας των εταιρών ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου. Εκτός από το διοικητικό του ρόλο, το ΕΠΙΣΕΥ ηγείται των εργασιών που αφορούν στην ανάλυση δεδομένων, τον τεχνικό συντονισμό των πιλοτικών δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, το σχέδιο βιωσιμότητάς του και τις αναγκαίες δραστηριότητες τυποποίησης.

Η εταιρεία PEARL Α.Ε. (https://pearl-rail.com) συμβάλλει προσφέροντας την επιχειρησιακή εμπειρία της στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, με κυριότερη τη συνεισφορά της στις προσομοιώσεις και τις πιλοτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου κατά τη διεπαφή μεταξύ ναυτιλιακού και σιδηροδρομικού κλάδου, καθώς και στις ενέργειες επικοινωνίας και δικτύωσης.

Η εταιρεία ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. (www.pct.com.gr) είναι ο επικεφαλής των εργασιών που αφορούν στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και της αρχιτεκτονικής του συστήματος Cyber-MAR. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την πιλοτική δοκιμή και τις προσομοιώσεις στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ συνεισφέρει και στις ενέργειες αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Τέλος, η εταιρεία SEAbility ΕΠΕ (www.seability.eu) είναι επικεφαλής των ενεργειών διάχυσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και του συνόλου των ενεργειών προώθησης της κοινοπραξίας, έχοντας ως στόχο τη μέγιστη δυνατή απήχηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από την χρήση των προτεινόμενων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υποστηρίζει δυναμικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου Cyber-MAR και συμβάλει ενεργά στην πιλοτική εφαρμογή και προσομοίωση που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.cyber-mar.eu

Σχετικά με το πρόγραμμα

 Διάρκεια 1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2022 (36 μήνες)
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της σύμβασης επιχορήγησης αριθ. 833389. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.
Συντονιστής
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων  Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)
Κοινοπραξία
 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ICCS)
 2. NAVAL GROUP
 3. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 4. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ
 5. DIATEAM
 6. FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACTION, PROMOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT
 7. WORLD MARITIME UNIVERSITY
 8. FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MOBILITA SOSTENIBILE NEI SETTORI TRASPORTI MARITTIMI E DELLA PESCA-ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERC
 9. UNIVERSITY OF PLYMOUTH
 10. ATOS SPAIN SA
 11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SEABILITY EPE
 12. PEARL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 13. VERISK ANALYTICS GMBH
Προϋπολογισμός 7.154.505,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το έργο παρακαλώ απευθυνθείτε στους
Δρ. Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ), Συντονιστής Έργου
E-mail: a.amditis@iccs.gr – Τηλ: 210 7722398κα Γκέλι Λάτσα (SEAbility), Υπεύθυνη Εργασιών Διάχυσης και Προβολής του Έργου
Ε-mail: adm@seability.eu – Τηλ: 210 4281870

κος Μιχάλης Κότρας (ΣΕΠ ΑΕ), Υπεύθυνος για το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος Cyber-MAR και την Πιλοτική Δοκιμή στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
Ε-mail: michael.kotras@pct.com.gr – Τηλ:  210 4099100

κος Ευριπίδης Σακελλαρίου (PEARL), Αρμόδιος παροχής επιχειρησιακής εμπειρίας σχετικής με τη λειτουργία και ανάπτυξη των σιδηρόδρομων
Ε-mail: e.sakellariou@pearl-rail.com – Τηλ:  210 4290112

Επικοινωνία

Αριθμός ΓΕΜΗ: 134836807000